Zbavte sa starostí a využite naše archivačné služby

Vitajte

Spoločnosť SLOVKOR-M sa zaoberá už od roku 2000 odbornou správou registratúr a dlhodobou úschovou záznamov prevzatých od právnických a fyzických osôb, konkurzných správcov a likvidátorov.

Všeobecne záväznými právnymi predpismi pre správu registratúry sú zákon č. 395/2002 Z.z., o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a vyhláška č. 628/2002 Z.z.

Odbornú správu registratúr spoločnosť zabezpečuje v zmysle uvedených zákonov a vyhlášok v súčinnosti so Štátnym archívom SR a metodickej podpory v danej činnosti.

Vypracujeme taktiež registratúrny poriadok a plán v zmysle platných predpisov a zabezpečíme zriadenie digitálneho archívu.

Kontakt

SLOVKOR – M, s.r.o.
Wolkrova 4
851 01 Bratislava 5

TEL:+421 903 235 621
TEL:+421 903 411 077
E-MAIL: slovkor-m@slovkor-m.sk